"כאשר רצה הקב"ה לעשות את העולם,
כל האותיות היו עוד סתומות.
ואלפיים שנה מטרם שנברא העולם,
היה הקב"ה מסתכל ומשתעשע באותיות..."

הקדמת ספר הזהר, דף ל"ב, אות כ"ב, פירוש הסולם